• Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Geologické práce
 • Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 • Výroba a zpracování paliv a maziv
 • Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • Výroba a opravy sériově zhotovovaných
  • protéz,
  • trupových ortéz,
  • končetinových ortéz,
  • měkkých bandáží
 • Oční optika
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 • Oceňování majetku pro:
  • věci movité
  • věci nemovité
  • nehmotný majetek
  • finanční majetek
  • podnik
 • Výkon zeměměřických činností
 • Zpracování návrhu katalogizačních dat
 • Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  • bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,
  • v potravinářských nebo zemědělských provozech,
  • toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech.
 • Průvodcovská činnost horská
 • Vodní záchranářská služba
 • Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
 • Provozování autoškoly
 • Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Psychologické poradenství a diagnostika
 • Drezúra zvířat
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Provozování solárií