Vy jako podnikatel nemusíte provádět všechna rozhodnutí, ale můžete k nim zplnomocnit jinou osobu, tzv. prokuristu.

Podstata prokury

Podstatou institutu prokury je široká forma zastoupení podnikatele a je zvláštním druhem plné moci. Jde o zplnomocnění, které poskytuje podnikatel prokuristovi na vykonávání všech právních úkonů souvisejících s podnikáním v případech, kde se vyžaduje speciální zplnomocnění.

Úkony, které nesouvisí s provozem firmy, jsou vyloučené z prokury a nespadají pod toto zplnomocnění. Prokurista nemůže například změnit sídlo firmy, uzavírat smlouvy o prodeji podniku aneb rozhodovat o vyloučení společníka. Tyto činnosti mohou vykonávat jen partneři nebo statutární zástupci společnosti. Prokurista nemá ani možnost převést prokuru na jinou osobu a není oprávněný ji udělovat třetí osobě.

Prokurista a jednatel

Jednatel je charakterizován jako statutární orgán a může jím být pouze fyzická osoba, která jedná jménem společnosti navenek při právních úkonech. Naopak prokurista nejedná přímo jménem společnosti jako statutární orgán, ale jako zmocněnec. Prokura je tedy určitý způsob zplnomocnění a prokuristou může být i fyzická osoba, jejíž rozsah pravomocí je menší jako u jednatele firmy.

Možnosti prokury

Ze zákona v prokuře není zahrnuto oprávnění zatěžovat nemovitosti. To je možné pouze tehdy, pokud je to v prokuře výslovně uvedeno. V případě statutárního orgánu společnosti to uvedené není, avšak omezení prokury vnitřními předpisy nemá právní následky vůči třetím osobám. Pokud prokurista provede právní úkon i navzdory takovýmto omezením, podnikatele tím zavazuje. Ten může prokuristu omezit např. tak, aby byl oprávněn činit pouze určité druhy jednání. Toto omezení není ale účinné ve vztahu ke třetím osobám. Právní úkony, které překročí zákonný rozsah oprávnění jednat za podnikatele, podnikatele nezavazují.

Udělení prokury

Fyzická osoba (živnostník, který je zapsaný do obchodního rejstříku) může prokuristu zmocnit osobně. V případě právnických osob (např. akciové společnosti) to může učinit statutární orgán. U společností s ručením omezeným platí, že o odvolání a jmenování prokuristy rozhoduje valná hromada, pokud není ve stanovách nebo společenské smlouvě stanoveno jinak. Je též zákonem dané, že fyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti, nemůže být zároveň i jejím jednatelem. Právní vztah mezi prokuristou a podnikatelem upravuje Obchodní zákoník obchodním závazkovým vztahem.

Prokura a její účinnost

Funkce statutárního orgánu společnosti je účinná dnem, kdy byla fyzická osoba jmenována statutárním orgánem, a ne až zápisem do obchodního rejstříku, a to na rozdíl od prokury, která je účinná až dnem zápisu do obchodního rejstříku.

V návrhu na zápis prokury do obchodního rejstříku musí být uvedeno celé jméno a bydliště prokuristy i způsob, jak se bude za podnikatele podepisovat. Obecně platí, že se za prokuristu podepisuje tak, že k obchodnímu jménu podnikatele, za kterého jedná, připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. Zákon už neupravuje, jakou formu má dodatek mít, mohou tedy být použity různé varianty (např. „p.p.“, „per procuram“, „prokurista“ atd.).

Jestliže je prokura udělena vícero prokuristům, musí být z návrhu patrné, jak budou jednat – jestli každý samostatně, nebo naopak společně.

Ukončení prokury

Funkce prokuristy může ukončena více způsoby. U podnikatele je to odvolání prokuristy, které by mělo proběhnout stejným způsobem jako jeho jmenování. Prokura zaniká i ztrátou způsobilosti prokuristy k právním úkonům, dohodou, výpovědí nebo smrtí prokuristy.

Pro podnikatele je udělení prokury efektivním způsobem, jak si zjednodušit běžné činnosti související s podnikáním. Protože oprávnění prokuristy mají široký rozsah, je důležité vybrat si a udělit prokuru zodpovědné osobě, která ji bude vykonávat v nejlepším zájmu podnikatele.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti