Fyzická osoba

Termín fyzická osoba (FO) používáme v podnikání především proto, abychom rozeznali jakéhokoliv „člověka” od podnikající osoby a společností (firem, korporací apod.).

Právnická osoba

Pod právnickou osobou (PO) se skrývá právnický subjekt – sdružení osob (firma, korporace) nebo majetku (nadace). Za tuto osobu jedná statutární orgán nebo pověření zaměstnanci a členové. Vzniká většinou písemnou smlouvou nebo zakladatelskou listinou a zápisem do obchodního nebo jiného rejstříku.

Podnikatel

Dle obchodního zákoníku je podnikatelem osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění a osoba provozující zemědělskou výrobu, evidovaná podle zvláštního předpisu.

Podnikání

Soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Tato osoba ji provádí samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Osoba samostatně výdělečně činná

OSVČ je termín, se kterým se setkáte při řešení daní, zdravotního a sociálního pojištění. Dle zákona o důchodovém pojištění je OSVČ osoba, která ukončila povinnou školní docházku, dosáhla alespoň 15 let, vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo při jejím výkonu spolupracuje.

Živnostník

Fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění. To je osvědčeno průkazem – živnostenským listem nebo koncesní listinou.

Živnost

Soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V Česku se řídí živnostenským zákonem. Živnosti se dělí na volné a vázané podle toho, zda je k jejich získání potřeba nějaké vzdělání nebo praxe.

  • Volná živnost – Můžeme ji získat a vykonávat bez nutnosti splnit jakékoliv zvláštní podmínky.
  • Vázaná živnost – Můžeme ji získat pouze, pokud splníme konkrétní podmínky. Dále rozlišujeme vázané živnosti, řemeslné živnosti a koncesované živnosti.

Plná moc

Dohoda, kterou fyzické nebo právnické osoby udělují svou moc jiné osobě. Mívá většinou písemnou formu a využíváme ji při vyřizování úředních a právních záležitostí, přičemž:

  • Zmocnitel – Je osoba, která plnou moc uděluje.
  • Zmocněnec – Je osoba, která na základě plné moci někoho jiného zastupuje.

Prokura

Prokura je zvláštním druhem plné moci, kterou uděluje podnikatel fyzické osobě k vykonávání právních úkonů souvisejících s podnikáním.

Prokurista

Zmocněnec, který jedná jménem podnikatele, ale jeho rozsah pravomocí je menší než jednatele firmy. Právní vztah mezi prokuristou a podnikatelem upravuje Obchodní zákoník. Při podepisování připojuje prokurista ke svému podpisu dodatek označující prokuru (například p.p., per procuram, prokurista apod.)

Jednatel

Statutární orgán, který má obchodní vedení společnosti a jedná jejím jménem. Může jím být společník nebo jakákoliv fyzická osoba, kterou jmenovala valná hromada. Společnost může mít více jednatelů, ale pak je nutné stanovit, zda jedná každý samostatně nebo společně s nějakými omezeními.

Valná hromada

Nejvyšší orgán obchodní společnosti s.r.o. nebo akciové společnosti, který se pravidelně schází (minimálně 1x za rok) a vydává důležitá rozhodnutí týkající se společnosti. Schvaluje například rozdělení zisku, účetní závěrku nebo stanovy společnosti.

Zakladatelská listina

Právní dokument potvrzený notářem, kterým samostatná osoba zakládá obchodní společnost.

Společenská smlouva

Právní dokument, kterým více společníků zakládá obchodní společnost.

Akciová společnost

Typ obchodní společnosti, která rozděluje svůj kapitál na rovné díly – akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Koupí akcie se stáváte podílníkem společnosti – akcionářem. S tím získáte i část hodnoty společnosti, právo na dividendy a hlas na valné hromadě.

Společnost s ručením omezeným

Typ obchodní kapitálové společnosti, právnická osoba, kterou může založit 1 až 50 společníků. Společnost se označuje zkratkou s.r.o. nebo spol. s r.o. a vzniká zakladatelskou listinou, nebo smlouvou a zápisem do obchodního rejstříku. Společníci ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu.

Komanditní společnost

Kombinace osobní a kapitálové společnosti, ve které někteří společníci (komplementáři) ručí za závazky celým svým majetkem a někteří společníci (komandisté) pouze do výše nesplaceného vkladu.

Veřejná obchodní společnost

VOS je osobní obchodní společnost, ve které podnikají minimálně 2 osoby (fyzické nebo právnické) a ručí rovnocenně za závazky společnosti celým svým majetkem.

Obecně prospěšná společnost

o.p.s. je právnickou osobou založenou podle zákona o obecně prospěšných společnostech. Poskytujeme prospěšné služby za předem stanovených podmínek. Její zisk není rozdělován mezi zakladatele nebo zaměstnance, ale je použit právě na obecně prospěšné služby.

IČ (IČO)

Identifikační číslo je unikátní osmimístné číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu. Přiděluje ho rejstříkový soud po založení společnosti nebo živnosti.

DIČ

Daňové identifikační číslo je unikátní číslo se dvěma písmeny (označují kód země) a číslem daňového poplatníka. U právních osob je toto číslo shodné s IČ. Přiděluje ho finanční úřad po založení společnosti.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti