Máte pod sebou více než jednoho zaměstnance? V tom případě se nevyhnete pravidlům stanoveným v BOZP. Zjistěte, co to pro vás znamená a na co je potřeba si dát pozor.


Co je BOZP?

BOZP je zkratka pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jedná se o legislativou stanovená pravidla, opatření a postupy, které mají za úkol chránit zaměstnance před pracovními riziky a předcházet ohrožení nebo poškození jejich zdraví v pracovním prostředí.

Jde o oblast zabývající se prevencí pracovních úrazů a ochranou zdraví zaměstnanců i dalších fyzických osob (klientů, zákazníků apod.), které se mohou pohybovat v blízkosti pracoviště.

Co je BOZP

Cíl BOZP

Souhrnná opatření uvedená v BOZP mají zajistit, že zdraví pracovníků nebude ohrožené ani poškozené. Soubor opatření můžete znát také pod názvem prevence rizik. Opatření mají různé povahy – technologickou, právní, technickou, organizační, administrativní. S uplatněním těchto opatření zaměstnavatelům pomáhají odborně způsobilé osoby (OZO), rovněž známé jako bezpečnostní technici nebo „bezpečáci“. Jsou to odborníci, kteří zaměstnavatelům radí, jak k předpisům a opatřením přistupovat.

Na koho se bezpečnost práce vztahuje?

Bezpečnost práce na pracovišti je záležitostí každého zaměstnavatele, který má více než jednoho zaměstnance. Právní předpisy ČR jako zaměstnavatele definují každou podnikající fyzickou osobu.

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinný nést odpovědnost za své zaměstnance. Proto musí zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), aby se v průběhu výkonu práce nikomu nic nestalo. V některých případech mohou odpovědnost nést i vedoucí pracovníci. Nedodržení povinností v oblasti BOZP může mít trestněprávní následky. Je tedy potřeba, abyste této oblasti věnovali náležitou pozornost.

Nejdůležitější zákon, který upravuje BOZP je zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce. Řeší základní požadavky na vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Školení na bezpečnost práce

Každý zaměstnavatel má povinnost zajistit svým zaměstnancům školení o právních a bezpečnostních předpisech v oblasti BOZP. Tohoto školení se musí zúčastnit každý zaměstnanec, a to v době, která je předepsaná zákonem. Školení mají různou formu. Mohou se provádět buď přímo na pracovišti, u externího poskytovatele školení nebo online formou e-learningu. Také se liší podle časového hlediska a dle činnosti.

Školení dle časového hlediska

  • vstupní školení
  • periodické školení
  • školení při změně pracovní pozice (změna rizik na pracovišti)

Školení dle činnosti

  • základní školení – absolvují všichni zaměstnanci
  • zvláštní odborná způsobilost – absolvují zaměstnanci, kteří obsluhují stroje nebo provádějí činnost se zvýšenou mírou rizika (např. práce na stavbě, obsluha manipulačního vozíku atd.)
Školení na bezpečnost práce

Důkladná dokumentace

Další povinností spojenou s BOZP je tvorba dokumentace. To je soubor dokumentů, které jsou zpracované pro jednotlivé činnosti a rizika v organizaci. Mezi tyto dokumenty patří průřezová směrnice BOZP, směrnice pro přidělování ochranných pracovních pomůcek, posouzení a zhodnocení rizik, kategorizace prací, záznamy o pracovních úrazech a další bezpečností předpisy.

Jelikož může kdykoliv dojít k interním organizačním změnám nebo ke změnám v legislativě, dokumentaci musíte pravidelně aktualizovat. K její obnově často dochází při pravidelných kontrolách BOZP.

Roční prověrka BOZP

Roční prověrka je pravidelný proces, kterým organizace posuzuje a zlepšuje svůj systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Probíhá jednou za rok a zahrnuje fyzickou kontrolu pracovišť, revizi dokumentace a školení zaměstnanců.

Jejím cílem je zjistit, jestli je pracovní prostředí bezpečné a jestli splňuje všechny právní předpisy a standardy BOZP. Výsledky se následně zaznamenávají v písemné zprávě s návrhy na zlepšení. Pokud se zjistí nedostatky, musí být okamžitě odstraněné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti